Uddybning af genreinddeling

Tv-indslag af enhver art distribueres på Internettet under meget forskelligartede kategoriinddelinger. Tilfældige genrebetegnelser bliver anvendt som selvbestaltede kategorier, ofte baseret på tilfældige vurderinger af, hvad genrebegrebet dækker. Det skaber forvirring. Kort sagt er der behov for harmonisering og konkretisering af de mange tv-indslag på Internettet, når det handler om  genreinddeling. I artiklen Genre på Internettet beskrives de konkrete genreinddelinger. I denne artikel er der tale om uddybning af baggrunden for genreinddeling.

Uddybning af genreinddeling er en faglig diskussion

Det vil være vanskeligt, sandsynligvis umuligt, at genreinddele i permanente kategorier med lang levetid, som det er tilfældet for andre typer af kulturprodukter. I en moderne digital verden bør genreinddelinger have flydende karakter i modsætning til mere traditionelle kategoriinddelinger baseret på film- og mediehistoriske genreopfattelser. Forandring over tid er et vilkår i enhver Internet/digital-sammenhæng, uanset om det er rettet imod software, hardware eller produkter. Det er altså vanskeligt at lægge sig fast på noget definitivt, der holder i et langsigtet perspektiv, også i denne uddybning af genreinddeling.

Men det er muligt at genreinddele større kategorier af tv-indslag, hvor det giver mening at anvende inddelingerne systematisk f.eks. i film- og medievidenskabelige diskussioner og i produktions- og analyse- og  opgavesammenhæng. En uddybning af genreinddeling har som målsætning at levere uddybning, nuancer og forklaringer til artiklen Genre på Internettet.

Uddybning-af-genreinddeling-zoomboom-dk

Hvad er en genreinddeling på Internettet?

Hvis uddybning af genreinddeling tager udgangspunkt i en bred, men velfunderet film- og medieteoretisk definition af genrebegrebet, kan genre defineres på følgende måde:

Værktypiske narrative og stilmæssige træk, der gentages fra værk til værk og giver anledning til navngivne kategoriseringer

Det er muligt ved gennemsyn og analyse af et stort antal tv-indslag at etablere kategorier, også når det handler om tv-indslag på Internettet.

Metoden

Metoden i den type analyse er, at betragte et stort antal eksempler på tv-indslag fra Internettet med anvendelse af en shot-to-shot-analyse. Ikke tilfældige indslag, men indslag, hvor søgningen i første omgang er opdelt i fakta/fiktion og derefter i kategorier, som peger i retning af meget omfattende og generelle grupperinger. Det kan være tv-indslag optaget af observationskameraer, forskellige typer testimonials, tutorials, short documentaries, short fiction og andre oplagte grupperinger. Altså i første omgang en kvantitativ indsamling af data.

I zoomboom.dk´s analyse, er der gennemset ialt ca. 200 tv-indslag uden systematisk registrering, men med fokus på oplagte overordnede generelle grupperinger. Herefter er der foretaget en kvalitativ analyse af 30 registrerede indslag. Den kvalitative analyse har haft fokus på fællesskaber og gentagelser af fortælleelementer og stiltræk. Herefter er tv-indslagene kategoriseret i forskellige grupper og  inddelinger.

Overvejelser i forbindelse med den valgte metode

I den forbindelse er der en række metodemæssige overvejelser, der er relevant i en uddybning af genreinddeling. Hvordan organiseres kategorierne efter forskellige kvantitative inddelinger. Der skal registreres et kvantitativt antal gentagne ensartede observationer i det analyserede tv-indslag i form af et bestemt flow, bestemte typer stil, bestemte visuelle konstruktioner af det fortalte og bestemte måder at organisere en fortælling på. Alt sammen gentaget fra tv-indslag til tv-indslag indenfor den samme kategori. Først herefter kan tv-indslaget placeres i en genreinddeling, baseret på en kvalitativ vurdering af de mange kvantitative data. I betragtning af det relativt lille antal gennemsete tv-indslag, er det stadigt usikkert at konkludere noget helt entydigt. Men inddelingerne kan anvendes med forbehold. Det er også vigtigt at pointere, at den valgte metode ikke retter sig imod en videnskabelig udredning.

TV er digitale data

Genreinddeling af tv-indslag skal  forstås bredt, som digitale filer, der downloades eller gennemses på en computer, en mobiltelefon eller en anden mobil enhed til indsamling af digital data (Ipad/Tablets). Traditionelt broadcast-tv med daglig programannoncering og udbudt i form af digitale/terristiske/satelittransmitteret programmer, er ikke omfattet af denne redegørelse, selvom den type tv kan være til rådighed på en digital platform på Internettet og udbudt til seere, som anvender en computer eller telefon som hardware.

Fokus i zoomboom.dks redegørelse er tv-indslag, der bevidst er placeret på en digital platform udenfor traditionelle broadcastinstitutioner, med det formål at blive genstand for forbrug, efter download eller gennemsyn. Fælles for de omtalte digitale filer er, at de indeholder levende billeder i færdige tv-indslag. Alle indslag har en begyndelse, en midte og en afslutning, der referer til handling.

Genreinddelingen tager ikke hensyn til, hvor filerne kommer fra, om det er centrale servere, der distribuerer bestemte filer fra bestemte producenter  eller hjemmesider. Afsenderpositionen er i denne sammenhæng ikke interessant, ligesom den anvendte teknik og distributionsmæssige forhold er ignoreret.  Det som er relevant er. Hvad er det vi ser og hører?[1]. Hvad er det for en type produkt og kan dette produkt gøres til genstand for en genreinddeling?

Formålet med genreinddeling

Formålet med genreinddelingerne er at systematisere tv-indslag på Internettet i kategorier, hvor tv-indslag kan gøres til genstand for sammenligninger og analyse i en fælles sprogbrug rettet imod undervisning eller produktionspraksis. Det gælder situationer, hvor studerende skal etablere kompetencer (viden-om-viden) vedrørende relationer mellem teori og praksis, eller blot placere et tv-indslag indenfor rammerne af en relevant genreinddeling. Uddybning af genreinddeling henvender sig til studerende med behov for mere nuanceret viden om genreinddeling.

I en pædagogisk sammenhæng er det hensigtsmæssigt, at der er en ensartethed i ord og begreber  for at sikre, at kvaliteten af undervisningen og læringen bliver præcis og anvendelig. Derfor er det vigtigt at nærme sig en objektiv[2] virkelighed, der tillader at beskrive det som er objektivt synligt, (med hensyntagen til undtagelser og naturlige overlap fra kategori til kategori).

Klassiske genredefinitioner

Der er ingen grund til at afskrive eller ignorere traditionelle film- og medievidenskabelige genreinddelinger. De er effektive i analyse af en lang række produkter også på Internettet, fordi et meget stort antal tv-indslag cirkulerer på Internettet,  produceret f.eks. i en traditionel tv-broadcastsammenhæng. Det kan være spillefilm, kortfilm, tv-indslag, reklamer, faktaprogrammer, musikvideoer og meget andet, der er produceret og redigeret til traditionel broadcast, og derefter lagt ud på Internettet.

Derfor skal målet med en selvstændig genreinddeling og uddybning af genreinddeling af tv-indslag ses, som et supplement til nuværende velbeskrevne genreinddelinger, som de kendes fra film- og medievidenskabelige sammenhænge. Det betyder, at gammelt analyseværktøj i form af traditionelle genreinddelinger, fint kan anvendes i analyser af mange tv-indslag på Internettet. Det skal også pointeres, at de allerfleste producenter af tv-indslag til Internettet, hvor producenten har konkrete programovervejelser, meget hyppigt producerer tæt på mainstream, både når det handler om fiktion og fakta. Producenten forsøger, altså at få produktet til at ligne produkter fra traditionel broadcast.

Visuelle forløb og genre

Når der i denne sammenhæng tales om tv-indslag, er der allerede foretaget en grov, men nødvendig afgrænsning. TV-indslag er kendetegnet ved forløbsæstetik i modsætning til enkeltbilledæstetik. Det betyder, at stillbilleder og stilbilleder organiseret i forløb f.eks. diasshow ikke er medtaget i denne redegørelse. Visuelle forløb er i zoomboom.dk sammenhæng, forløb med en billedhastighed over 15 billeder pr. sekund, hvor det seeren registrerer opleves i relation til naturlig bevægelse, altså levende billeder.

Om fiktion på Internetet.

Når det gælder fiktion og Internet, er udgangspunktet for genreinddelinger grundlæggende det samme, som det er tilfældet for fakta. Traditionelle genreinddelinger, som de er præsenteret af film- og medievidenskaben kan anvendes på et stort antal fiktionsproduktioner på Internettet.

Som det er tilfældet for fakta, er genreinddelingerne igen baseret på et receptionsfokus, – Hvad ser seeren? Og igen er analysen gennemført ved en shot-to-shot-analyse af værket med hensyntagen til udredning af fællestræk i fortælling og stiludtryk.

Når en ikke-professionel, semi-professionel eller professionel forsøger sig med fiktion til Internettet er motivet meget hyppigt, at forsøge at få det producerede til at ligne traditionel fiktion, altså mainstream. Kvaliteten af det producerede er afhængig af producentens kompetencer i at reproducere dramaturgiske fortælleelementer. Hvor god er producenten til at fortælle historien i relation til en traditionel mainstream fortællemåde og hvor mange ressourcer har producenten til iscenesættelse og hvor gode er producentens kompetencer i at anvende teknik?

Fiktionsproduktioner med eksperimental eller artistisk karakter er sjældne på Internettet, men har ofte, ikke altid, den samme tendens til at ligne noget kendt, eller være inspireret af en bestemt retning indenfor f.eks. videokunsten.

Derfor oplever seeren talrige korte fiktioner på Internettet, der ofte har identisk struktur i relation til det narrative og hvor det udelukkende er indholdet og kvaliteten, der varierer. Udover de nævnte overordnede fællestræk for fiktion på Internettet, er produktionerne hyppigt korte, under 10 minutter, hvilket understreger, at et meget stort antal producenter er amatører eller semiprofessionelle. Producenterne har ikke adgang til finansiering. Derfor bliver fiktionen kort.

Mere om genrebegrebet på Internettet

Du kan læse mere om uddybning af genreinddeling på disse links:

Categorising YouTube, Thomas Mosebo Simonsen, MedieKultur 2011, 51, 72-93

UA-30783613-1