Det er vigtigt at analysere målgruppens præferencer inden journalisten begynder produktion af tv. TV er den dyreste kommunikationsløsning, den mest tidskrævende og mest besværlige uanset om tv produceres til broadcast eller web. Derfor bør journalisten overveje om det er en rentabel løsning set i forhold til programmets målsætning. Journalisten bør skaffe sig præcis viden om målgruppen og målgruppens behov.

Tamang Phan har succes med tv til målgruppen

Thamang Phan viser på mesterlig vis, hvordan man kort og målrettet viser målgruppen noget afgørende og vigtigt om, hvordan man lægger make-up. Alt uvæsentligt er skåret fra, målgruppen er enorm, nemlig unge kvinder der lægger make-up. Thamang Phan er bevidst om, hvad målgruppens behov er og hun bliver belønnet med over 13 millioner visninger.

Juster dit cykelgear med Frank Andersen

Frank Andersen, som er cykelsmed i Bilka henvender sig til en meget mindre målgruppe end Tamang Phan. Men alle som selv vil lære at justere gear på sin cykel, kommer hurtigt videre efter at have set Frank Andersen instruktion. Målgruppen er lille, ambitionerne på det produceret tv er tilsvarende små, men tv-indslaget er super effektivt.

Målgruppen skal være stor

Målgruppen skal være nominelt stor! Der skal være relativt mange seere eller webbrugere, uanset om det er handler om broadcast-tv eller tv-indslag til en hjemmeside. TV er et kosmopolitisk medie, henvendt til mange (tusinde) seere, ofte i et landsdækkende eller regionalt massemedie. Altså store målgrupper. Derfor bør journalisten i preproduktionen være kritisk overfor sit projekt og gennemføre et omhyggeligt analysearbejde i forhold til en forventet effekt hos målgruppen. Resultatet af denne analyse skal holdes op imod, hvor mange seere eller web-brugere det pågældende tv kan skaffe medievirksomheden.

Målsætning med tv behøver ikke altid at være mange seere. I forbindelse med tv til public service, vil der ikke altid være fokus på mange seere. Public Service forpligtelserne handler også om, at producere smalt tv til specifikke behov hos mindre målgrupper. Det kan være kultur-tv, som sendes på DR2.

Kritiske beslutningstagere

Beslutningstagerne på tv-stationer og store digitale platforme er kritiske, dygtige og fokuserer på værditilvækst. Relationen mellem antallet af seere/webbrugere er et dagligt konkurrencevilkår for enhver tv-station eller digital platform på Internettet. Derfor er medieforskere, journalister og redaktører bevidste om, hvordan ressourcerne til tv-produktion bliver anvendt, og om ressourcerne bliver anvendt optimalt. Det betyder, at enhver form for tv-produktion til broadcast eller web er kendetegnet ved at være gennemtænkt, begrundet i omfattende seeranalyser og efterfølgende evalueret i forhold til veldefinerede målformuleringer og succeskriterier. Journalisten bør gøre det samme, også når det handler om tv til en mindre digital platform.

Målgrupper på Internettet

Journalister som producerer til Internettet vil sjældent have adgang til samme analyseressourcer, som det er tilfældet for journalister der producerer broadcast-tv. Målgruppen vil ofte være væsentligt mindre på web og ressourcerne derfor tilsvarende mindre. Men med effektive analysemetoder og seriøse formidlingsmæssige overvejelser rettet imod Internettet, er det i dag muligt at skaffe et temmelig detaljeret billede af webbrugere, som besøger en bestemt hjemmeside.

Derfor er muligt at foretage en realistisk vurdering om det vil være rentabelt, relevant og værdiskabende at producere tv til en hjemmeside. Der er talrige eksempler på tv til Internettet, der er blevet set af millioner af seere fx på YouTube. TV på lokale hjemmesider vil have relativt færre potentielle seere, men er tv tilrettelagt på baggrund af relevante og præcise analyser, er det muligt at få succes med tv til små målgrupper på web.

Return on Investment

TV til web f.eks. i forbindelse med nethandel vil have fokus på ROI (Return On Investment). Kort beskrevet, handler det om, at kapital der investeres f.eks. i et tv-indslag skal efterfølgende indtjenes i bruttoomsætning og helst mere end det. Der skal helst være tale om værditilvækst, altså indtjeningen skal være større end investeringen.

Return on investment er altså en kortsigtet kapitalisering af de investeringer beslutningstagere har investeret i produktion af tv. ROI kan også være en langsigtet brandingstrategi med en målsætning om at skaffe flere seere og på langt sigt værditilvækst.

Læs mere om slot og bånd på Internettet

Læs Kommunikationsteori af Bo Fibiger. En rigtig god artikel om kommunikation (og målgrupper).

UA-30783613-1